Försäljningsvillkor

Version 2015:1 gäller från och med 1 Juli 2015.

1. Tillämplighet
Enertech AB:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag gäller från och med ovan angivet datum.

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Enertech ABs webbsida utgör delar av Enertech ABs ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Enertech ABs webbsida och i övriga publikationer har har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt
Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.
Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor och säkerhet
Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Enertech AB:s bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Enertech rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.
Felaktigheter i en faktura från Enertech AB måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Enertech AB.
Produkterna förblir Enertech AB:s egendom till dess full betalning erlagts.
Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Enertech rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Enertech AB accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Enertech ABs lager, erhåller kunden via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Enertech anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Enertech ABs lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Enertech till transportör.
Enertech AB bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Återköp
Enertech AB accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.
Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Enertech AB eller faktureras separat.
Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Enertech AB, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Enertech ABs webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte innebär att Enertech AB godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Enertech AB tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Returen ska vara Enertech AB tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage.
Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

8. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Enertech AB, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Enertech AB.

9. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Enertech AB, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
Vid reklamation ska kund kontakta Enertech AB, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Enertech ABs webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Enertech AB tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Enertech AB vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds produkten till kunden. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Enertech AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10. Garanti
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Enertech AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar för fel
Föreligger fel som Enertech AB ansvarar för åtar sig Enertech AB att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Enertech AB har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Enertech ABs ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Enertech AB med anledning av fel.
Enertech AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

12. Immateriella rättigheter
Innehållet på Enertech ABs webbsida ägs av Enertech AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Enertech AB.
Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Enertech AB.

13. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Enertech ABs webbsida möjliggör för besökare att lämna Enertech ABs webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Enertech AB och Enertech AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Enertech AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Enertech AB av aktuell webbsida.

14. Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Enertech ABs webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Enertech AB. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Enertech AB detta samt byta sitt lösenord.

15. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Enertech AB ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. Övrigt
Enertech AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Enertech ABs kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.
Enertech AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på Enertech ABs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Enertech AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.